Thiết bị và máy móc chủ thầu

Thiết bị và máy móc chủ thầu

Các dịch vụ cung cấp đối với Thiết bị và máy móc chủ thầu.

Cty CP Luyện thép sông Đà Máy rót than SL3
Cty CP Luyện thép Sông Đà Máy rót than SL3
Trạm 220kV Than Uyên (Lai Châu) Cẩu chân đế Liebher
Máy biến áp 63MVA - IDICO Cẩu chân đế Liebher