Giới thiệu

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Để phòng ngừa rủi ro trong quá trình giám định và tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, RACO đã tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các giám định viên từ Nhà bảo hiểm uy tín AIG từ năm 2007 đến nay.

Giới hạn trách nhiệm: 21.000.000.000 VND.