Dịch vụ

Dịch vụ

Các dịch vụ giám định mà RACO đang cung cấp:

Tài sản, kỹ thuật:

 • Cháy, nổ và rủi ro đặc biệt
 • Thương mại và công nghiệp
 • Gián đoạn kinh doanh
 • Đổ vỡ máy móc/Máy móc thiết bị chủ thầu
 • Công trình hoàn thành
 • Thủy điện, điện gió, điện mặt trời

 Xây dựng & lắp đặt:

 • Các công trình xây lắp, lắp đặt
 • Công trình năng lượng (Thủy điện, điện gió, điện mặt trời)

Trách nhiệm hỗn hợp:

 • Trách nhiệm công cộng, trách nhiệm bên thứ ba
 • Trách nhiệm nghề nghiệp kỹ sư, tư vấn, thiết kế.   
 • Trách nhiệm Sản phẩm

Đánh giá rủi ro & đề phòng hạn chế tổn thất:

 • Các dự án xây dựng & lắp đặt
 • Các dự án năng lượng
 • Thương mại và công nghiệp